Pravno varstvo intelektualne lastnine in komercializacija izumov

Ideja

Obvestilo o službenem izumu

Prevzem službenega izuma

Pravno varstvo

Prototip in potrditev koncepta

Iskanje primernih poslovnih partnerjev

Pogodbeni prenos ali odcepljeno podjetje

Razvoj in komercializacija

Prihodek od inovacij

Nove raziskave in razvoj

Ideja

Raziskovalci pri svojem raziskovalnem delu velikokrat pridejo do odkritij in izumov. Izum je lahko predmet, postopek ali tehnika, ki pomeni novost in je delo človeškega uma. Navadno gre za rešitev tehničnega problema v obliki izdelka ali postopka. Na poti do komercializacije je preveriti tudi stanje tehnike in opraviti raziskavo trga z namenom preverbe ali je ideja zares nova in inovativna.

Obvestilo o službenem izumu

Prvi korak v smeri prenosa znanja je obvestilo raziskovalca ali skupine raziskovalcev centru o službenem izumu. Poleg novih izumov je potrebno center obvestiti tudi v primeru izdelave novih računalniških programov in drugega know-howa, kadar izkazujejo industrijsko oziroma tržno uporabljivost. Center raziskovalcem lahko pomaga pri oceni tržnega potenciala raziskovalnih rezultatov, svetuje glede razkritja službenega izuma in pojasni procese možnega varovanja izuma.

Prevzem službenega izuma

Na podlagi izpolnjene vloge za prijavo izuma Center pripravi oceno potenciala izuma in obvesti komisijo. Za tem svojo strokovno oceno izuma poda še Komisija za prenos znanj Univerze na Primorskem. Če izum izkazuje potencial, rektor izda sklep o prevzemu izuma. Opisan postopek je podrobneje urejen v Pravilniku o upravljanju z izumi na Univerzi na Primorskem.

Pravno varstvo

Pravno varstvo intelektualne lastnine s patentom oziroma z drugimi pravicami intelektualne lastnine je ključno za prenos inovacij na trg in spodbujanje nadaljnjega inoviranja. Center, glede na predlog Komisije za prenos znanj UP, skupaj s patentnim zastopnikom oblikuje strategijo pravnega zavarovanja. Izbrani patentni zastopnik v sodelovanju z izumiteljem pripravi patentno prijavo in poskrbi za vložitev na želeni patentni urad.

Prototip in potrditev koncepta

Za razvoj in uresničitev ideje oz. tehnologije je potrebno le-to preizkusiti z določenimi testi, ki potrdijo, da tehnologija zares deluje, oziroma jo je potrebno razviti v delujoči prototip. Šele z delujočim prototipom postane le-ta zanimiv za poslovne partnerje in se poveča možnost za uspešno trženje.

Iskanje primernih poslovnih partnerjev

Ena izmed aktivnosti Centra je, da poskrbimo, da izum najde pot v prakso. Za izdelek ali tehnologijo, zavarovano s pravicami intelektualne lastnine, skušamo na različne načine iskati ustrezne poslovne partnerje. Bodisi z objavo in promocijo tehnoloških ponudb na naši spletni strani, bodisi s podporo raziskovalcem na različnih R2B dogodkih. Ta faza je navadno najtežja in lahko traja tudi nekaj mesecev ali celo let, odvisno od interesa na trgu in pripravljenosti podjetij za investiranje. Aktivno sodelovanje raziskovalcev lahko v tej fazi močno prispeva k skrajšanju procesa iskanja ustreznih partnerjev.

Pogodbeni prenos ali odcepljeno podjetje

Ko najdemo partnerja za prenos izuma v prakso, se skupaj z raziskovalci ter odločevalci na UP dogovorimo za obliko prenosa, ki ustreza vsem deležnikom. Lahko je to licenčna pogodba ali prenos pravic intelektualne lastnine na partnerja. Če pa ste za vaš produkt ali storitev zainteresirani, da se sami podate na podjetniško pot, imate  možnost ustanoviti odcepljeno podjetje.

Razvoj in komercializacija

Tehnologije razvite v okviru univerz ter izumi raziskovalcev so pogosto v začetnih tehnoloških fazah razvoja. Izbrani partner ali novoustanovljeno odcepljeno podjetje poskrbi za nadaljnji razvoj tehnologije in prispeva ključne sestavine za uspeh – to so čas, denar in ljudje.

Prihodek od inovacij

S prihodkom iz licenčne pogodbe ali pogodbe o prenosu pravic intelektualne lastnine se najprej pokrijejo stroški zavarovanja intelektualne lastnine (npr. pristojbina za patentno prijavo, stroški storitev patentnega zastopnika). Preostanek se razdeli med izumitelje, članico in Univerzo.

Nove raziskave in razvoj

Z uspešno komercializacijo izuma in pridobljenimi finančnimi sredstvi so raziskovalci spodbujeni, da se usmerijo v nadaljnje raziskovanje in razvoj novih ali nadgrajenih tehnoloških rešitev. To pa zopet prinaša možnosti za nove izume in inovacije, ki so plod novega znanja in spoznanj.