Sodelovanje z gospodarstvom

Krepitev sodelovanja in vzpostavitev novih partnerstev z gospodarstvom in uporabniki znanja v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju prinašajo univerzi večjo prepoznavnost, dvigujejo njeno konkurenčnost ter izboljšujejo ekonomski položaj.

 

Univerza na Primorskem vam ponuja različne možnosti sodelovanja:

Razvojno-raziskovalne pogodbe

Sodelovanje na podlagi pogodbe o naročilu raziskav, kjer se univerza oz. ena ali več izmed njenih članic dogovori s podjetjem za izvedbo raziskav glede na izziv, ki ga poda podjetje in za omenjeno storitev plača.

Sodelovanje na podlagi pogodbe o izvedbi storitev ali svetovalne pogodbe, kjer se univerza oz. ena ali več njenih članic dogovori s podjetjem, da bo za ustrezno plačilo zanj izvedla želena svetovanja ali storitve, ki so povezane z uporabo raziskovalne opreme, specifičnimi znanji ali ekspertizami.

Pogodbeno sodelovanje pri raziskavah je način sodelovanja, kjer se partnerji dogovorijo, da bodo skupaj sodelovali pri izvedbi raziskave. To predvideva združitev predhodnega znanja partnerjev, osebja, ki bo sodelovalo kot tudi finančnih virov. Pri tem je važno, da je v pogodbi nazorno opredeljeno predznanje ter drugi vložki (npr. osebje, finančna sredstva, stvarni vložki), ki jih posamezen partner prispeva v projektu.

Evropski projekti

Možnost sodelovanja med akademskim in gospodarskim sektorjem predstavljajo tudi nacionalni in evropski projekti, ki se sofinancirajo iz različnih programov. Univerza na Primorskem je s številnimi mednarodnimi raziskovalno-razvojnimi projekti močno vpeta v evropski raziskovalni prostor, ki so lahko priložnost za sodelovanje s podjetji in skupno razvojno sodelovanje, ki je podprto z evropskimi sredstvi.

Sodelovanje v tovrstnih projektih zahteva predhoden dogovor o pravicah intelektualne lastnine, ki nastanejo v okviru projektov, kjer morajo partnerji že v fazi prijave opredeliti, da nameravajo rezultate po koncu projekta zavarovati s pravicami intelektualne lastnine in zagotoviti njihovo uporabo.

Center za razvoj in prenos znanj vam lahko pomaga iskati ustrezne priložnosti za prijavo projektov, poiskati projektne partnerje in urediti pravice intelektualne lastnine.

Licenciranje in prenos pravic intelektualne lastnine

Univerza na Primorskem ponuja znanje, ki ga imajo podjetja oz. industrijski partnerji možnost uporabljati prek licenčnih pogodb oz. pogodb o prenosu pravic intelektualne lastnine. V njih navadno določimo ali gre za izključne ali neizključne pravice uporabe znanja oz. pravic intelektualne lastnine, jih časovno in geografsko omejimo, mogoča pa je tudi omejitev na specifična področja uporabe.

Varovanje zaupnosti podatkov

Pri sodelovanju med univerzo in gospodarstvom se pogosto srečujemo s podatki in informacijami, ki niso zaščiteni a lahko pomenijo konkurenčno prednost in so zato zaupne narave. V izogib širjenju ali izkoriščanju tovrstnih podatkov se poslužujemo  pogodb o varovanju zaupnosti podatkov oziroma t. i. NDA (Non-disclosure Agreement), ki nam omogočajo, da lahko svoje nezaščiteno znanje/ideje delimo z drugimi z namenom ocene interesa za skupno sodelovanje. S tovrstno pogodbo sogovorniku zaščitimo svoje podatke (znanje ali idejo) in hkrati prepovemo, da bi le-te izkoriščal brez našega dovoljenja ali razkrival nepooblaščenim osebam. Priporočljivo je, da se pogodba o varovanju zaupnosti podatkov podpiše vsakič, preden tretji osebi zaupamo informacije, katerih razkritje bi lahko Univerzi v Primorskem in njenim članicam oziroma njenim poslovnim partnerjem povzročilo ekonomsko škodo oziroma s katero bi lahko ogrozili poznejše zavarovanje pravic intelektualne lastnine. Pomembno je, da s to pogodbo ne podeljujemo pravic intelektualne lastnine, ki so vezane na razkrite informacije.

Zaključna dela študentov

V razmerja sodelovanja med fakultetami in industrijskimi partnerji včasih vstopajo tudi študentje, ki jih raziskovalci na univerzi vključujejo, da si s tem pridobijo dodatna znanja in veščine ali ob tem pripravijo zaključna dela. Ob vključitvi v taka sodelovanja ima tudi študent določene pravice ter obveznosti, saj lahko pri takem sodelovanju pride do rezultatov, ki so tržno uporabni za sodelujočega industrijskega partnerja. Zato je smiselno, da se pred vsakim takim sodelovanjem sklene tripartitna pogodba med Univerzo na Primorskem, industrijskim partnerjem in študentom.